برگزاری جلسه كار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال استان فارس-بهمن ماه96

Mehdi Dehghani

1396-11-26


جلسه کار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال فارس با محوريت شفافیت در امور مالی با حضور جناب آقاي عليرضا انصاري مدير كل محترم ثبت احوال استان ، آقای  رفیعی نماینده محترم اداره خزانه معین فارس ، در تاريخ 25بهمن ماه1396 برگزار شد. در ابتدای جلسه  آقای انصاری مدیرکل محترم ثبت احوال فارس در خصوص شفافیت در امور مالی بر اساس قوانین و مقررات تأکید و بسیاری از مشکلات  پیش آمده در حوزه های دستگاهها اجرائی را ناشی از جهل به قانون و عدم  تبادل اطلاعات فی مابین دستگاههای مرتبط  دانسته در ادامه سرکار خانم جوهری رئیس امور مالی در خصوص نحوه امتیاز دهی اجرای حسابداری تعهدی در سال 1396 توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه آقای  رفیعی نماینده محترم اداره خزانه معین فارس  در خصوص ارسال اسناد خزانه و رعایت سقف زمانی آن تأکید و اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سالیانه بسیار مهم عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميمات جلسه جهت پیگیری و اجرا به تصویب رسید.