تشكيل جلسه كميته ايثارگران ثبت احوال فارس

Mehdi Dehghani

1396-12-15


جلسه كميته ايثارگران ثبت احوال فارس در روز يكشنبه مورخ 96/12/13در محل اداره كل ثبت احوال فارس به رياست مدير كل محترم و ساير اعضا با ذكر تلاوت آيات كلام الله مجيد آغاز شد.

در ابتداي جلسه جناب آقاي انصاري مدير كل محترم ضمن تقدير از اعضا بيان نمودند خانواده هاي ايثارگران مي بايست با انجام رفتار و گفتار مطلوب و شايسته الگويي مناسب براي افراد جامعه باشند.

در ادامه جلسه مسئول كميته ايثارگران آقاي هاشمي به انجام اقدامات صورت گرفته در سال 96 پرداختند و همچنين برنامه هاي سال آينده را تشريح نمودند كه در ادامه جلسه هر يك از حاضرين نقطه نظرات خود را بيان نمودند.