دیدار اعضای شورای شهر لامرد با مدیرکل ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-12-15


اعضای شورای شهر لامرد با حضور در اداره كل ثبت احوال فارس با عليرضا انصاري مدير كل ثبت احوال فارس  ديدار و گفتگو كردند .در اين ديدار اعضاي شوراي شهر لامرد با اشاره به وظايف و خدمات ثبت احوال توليد آمارهاي جمعيتي و ثبت وقايع حياتي را براي پيشرفت و توسعه كشور اشاره نمودند . در ادامه اين ديدار‏، مسائل مربوط به اداره ثبت احوال لامرد مورد بررسي قرار گرفت . در پايان اعضاي شوراي شهر لامرد از تلاشهاي مديركل و كاركنان ثبت احوال شهرستان لامرد تقدير و تشكر كردند.